ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

“พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน และเป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
ที่มีมาตรฐานสากล”

เข้าระบบ แจ้งเหตุ เข้าระบบ One Stop Service

ระบบแจ้งเหตุ

ระบบสารสนเทศ ศพฐ.๔ CSI Management System

เข้าระบบ Android (APK) คู่มือการใช้งาน

One Stop Service

บริการแบบเบ็จเสร็จ ณ จุดเดียว ศพฐ.๔

เข้าระบบ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อได้ที่ : ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เลขที่ ๓๒๓ หมู่ ๑๖ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

เบอร์โทรศ้พท์ : ๐๔๓-๒๐๒๐๗๐ ต่อ ๑๑๒ (ฝ่ายอำนวยการ)
เบอร์โทรสาร : ๐๔๓-๒๐๒๐๗๕ ต่อ ๑๐๘ (ฝ่ายอำนวยการ)
Web Site : www.scdc4.forensic.police.go.th
scdc4document@hotmail.com